TAITOREITTI OY:N ASIAKAS JA MARKKINOINTIREKISTERISELOSTE (JÄLJEMPÄNÄ HOTELLI LASARETTI)

REKISTERIN NIMI:

TaitoReitti Oy: n asiakas ja markkinointirekisteri (jäljempänä Hotelli Lasaretti)
tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n mukaisesti. Voimme aika ajoin muuttaa tätä tietosuojaselostetta ja siksi suosittelemme, että tarkistat mahdolliset muutokset tarpeesi mukaan.

REKISTERINPITÄJÄ:
TaitoReitti Oy
Y-tunnus: 1749977-6
Osoite Kasarmintie 13, 90130 Oulu
Puhelin: +358 20 757 4700

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ:

Katja Holm
Toimitusjohtaja
katja.holm@lasaretti.com
Puhelin +358 44 407 7314

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS:

Toimintamme pohjautuu lailliseen liiketoimintaan, joten noudatamme GDPR ohjeistusta henkilötietojen tallentamisesta:
Tiedot, joita henkilöstä tallennamme ovat lainmukaisia, kohtuullisia ja läpinäkyvää käsittelyn osalta.
Tiedolla on käyttötarkoitussidonnaisuus – esimerkiksi tiedot, joita henkilöistä keräämme, ovat vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja. Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole asianmukaista syytä.
Tallennamme vain tarpeellisen tiedon
Pyrimme pitämään tietomme täsmällisinä.
Rajoitamme tiedon säilytystä – tiedoille on määritelty käyttöikä, jonka jälkeen ne joko automaattisesti tai rutiininomaisesti poistetaan, ellei säilytykselle ole lakiin perustuvaa syytä pitää niitä kauemmin arkistossa.
Keräämme ja tallennamme tietoa asiakassuhteisiin perustuen tai liiketoimintaan liittyen mahdollisista uusista asiakkaista. Pääasiallisia tiedon käyttötarkoituksia ovat: Internetmarkkinointi, raportointipalveluiden tuottaminen, asiakasviestintä, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, analysointiin, asiakaspalvelun kehittämiseen, maksunvalvontaan sekä palvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen. Hotelli Lasaretti käyttää henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain sallimin tavoin. Uusien mahdollisten asiakkaiden tietojen keruu perustuu yritystoimintaan.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:

Tallennamme asiakassuhteeseen liittyen minimitiedot, johon tyypillisesti kuuluu henkilön yksilöity nimi, yhtiö sekä kontaktitiedot kuten sähköposti ja puhelinnumero.

Kerättyjä tietoja ovat:
Etu- ja sukunimi
Titteli
Yhteystiedot (kuten yrityksen nimi, kontaktiedot jne.)
Asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto
Markkinointilupa tai kielto
Laskutustiedot
Evästäiden kautta kerättävät tiedot
Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot
www sivujen osoite

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET:
Tietolähteinä toimii muun muassa:
Google Analytics ja sivustolla olevat web-lomakkeet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään rekisterinpitäjän omassa toiminnassa asiakasasioinnin yhteydessä muun muassa puhelimitse, verkkopalvelussa sekä asiakastapahtumissa.
Lisäksi liiketoimintaan liittyen esimerkiksi uusien asiakkaiden hankintaan liittyen, voimme käyttää esimerkiksi mediasta poimittuja nimiä, joihin voimme ottaa yhteyttä liiketoimintamielessä.
Järjestöjen rekistereistä, joihin henkilö on jättanyt markkinointia varten suostumuksensa

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET:
Käytämme kolmansien osapuolten palveluja sellaisten tietojen käsittelemiseen ja säilyttämiseen, mitkä saattavat sisältää henkilötietoja. Kolmannet osapuolet kuitenkin toimivat puhtaasti henkilötietojen käsittelijöinä, joilla on oikeus käsitellä tällaisia tietoja ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa, ja Hotelli Lasaretti pysyy tällaisten tietojen ainoana rekisterinpitäjänä.
Luovutamme rajoitetusti henkilötietoja muille osapuolille.
Markkinoinnnin osalta käytämme ulkopuolisen palveluntuottajan palveluita, jonka kanssa on erillinen sopimus.
Yhtiön omistaja Hengitysliitto ry tuottaa tietojärjestelmiin, henkilöstöhallintaan ja taloushallintoon liittyvät palvelut järjestelmineen.
Käytämme Outlook sähköposti ohjelmistoa, Opera- hotelliohjelmia sekä Micros- ravintolajärjestelmää. Näihin tallennettuna ovat vain nimi, yritys sekä sähköpostiosoite.
Käytämme asiakassuhteiden hoitamiseen Opera- hotellijärjestelmän osoitteistoa, jonne tallennamme minimoituna mm. oheista: henkilön nimi, kontaktitiedot sekä asiakassuhteeseen liittyvät toiminteet kuten varaukset ja muut aktiviteetit.
Käytämme Sonet -taloushallintajärjestelmää, jonne tallennamme minimoituna mm. oheista: Asiakkaan henkilön nimi, kontaktitiedot sekä asiakassuhteeseen liittyvät toiminteet kuten laskutus ja reskontra.
Käytämme uusien asiakkuuksien hoitamiseen Opera- hotellijärjestelmää, jonne tallennamme minimoituna mm. oheista: henkilön nimi, kontaktitiedot sekä asiakassuhteeseen liittyvät toiminteet kuten raporttipyynnöt sivustolta.
Käytämme asiakassuhteiden hoitamiseen myös verkkosivustoamme, jonne tallennamme minimoituna mm. oheista: henkilön nimi, kontaktitiedot sekä asiakassuhteeseen liittyvät toiminteet kuten tarjouspyynnöt sivustolta.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060308#P8 Palo ja pelastusviranomaisille https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379#L13 88 § ja 89§

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Hotelli Lasaretilla on asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvallisuuskäytännöt ja prosessit turvaamassa henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta vastaavalta laittomalta pääsyltä.
Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.
Järjestelmä on suojattu suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Palvelinympäristö on suojattu salasanoilla ja asianmukaisella palomuurilla. Palvelimen ja käyttäjän koneen välinen tietoliikenne kulkee salattuna. Lisäksi rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

TARKASTUSOIKEUDET
Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi ja saada sinua koskevat virheelliset tiedot korjatuksi. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista, milloin tahansa, elleivät meidän oikeutettu etumme tai laissa asetettu vaatimus estä joidenkin henkilötietojen poistamista. Tiedot luovutetaan asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa kirjallisesti.
Tarkastuspyyntö esitetään kirjallisesti tarkistuspyyntö-lomakkeella. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ennen tietojen antamista.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi oikaisuvaatimus-lomakkeella.
Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ennen tietojen antamista.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja tässä rekisteriselosteessa mainittuihin tarkoituksiin, ellei toisin ole sovittu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä. Markkinointikieltoja (soitto, painettu suoramarkkinointi, tekstiviesti ja sähköposti) koskevat tietojen korjauspyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä TaitoReitti Oy / tietosuoja, Kasarmintie 13, 90130 Oulu

EVÄSTEET
Eväste on pieni tiedosto, jonka verkkosivusto varastoi vierailijan tietokoneelle ja jonka vierailijan selain tarjoaa verkkosivulle joka kerta vierailijan vieraillessa sivustolla. Käytämme verkkosivuillamme sellaisia evästeitä, jotka tekevät mitä niiden on tarkoituskin tehdä – nimittäin parantaa käyttäjäkokemusta, kohdentaa mainontaa ja seurata Hotelli Lasaretin verkkosivujen liikennettä. Voit poistaa evästeet käytöstä tai asettaa selaimen asetuksista evästeille hälytyksen.

VERKKOSIVUJEN ANALYYSIT JA MAINOSEVÄSTEET
Saadaksemme lisätietoa verkkosivustomme liikenteestä käytämme kolmannen osapuolen tarjoamaa analysointityökalua ja mainontaa.
Hotelli Lasaretin verkkosivut käyttävät Google Inc:n (”Googlen”) tarjoamaa Google Analytics –verkkoanalyysipalvelua. Google Analytics käyttää evästeitä analysoidakseen, miten käyttäjät käyttävät sivustoa. Evästeen luoma informaatio siitä, miten käytät verkkosivustoa (mukaan lukien IP- osoitteesi) lähetetään ja varastoidaan Googlen toimesta Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille. Sivumme käyttää IP-anonymisointia. Näin ollen Google lyhentää/anonymisoi Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Euroopan talousalueen jäsenten kansalaisten IP-osoitteen viimeisen oktetin. Ainoastaan poikkeuksellisissa tapauksissa koko IP-osoite lähetetään ja lyhennetään Yhdysvalloissa Googlen palvelimien toimesta. Google käyttää näitä tietoja verkkosivuntarjoajan puolesta sivun käytön arvioimiseen, verkkosivujen liikennettä koskevien raporttien laatimiseen verkkosivujentoimittajille ja muiden verkkosivujen liikenteeseen ja verkkosivujen käyttöön liittyvien palvelujen tarjoamiseksi verkkosivujentarjoajalle.
Voit estää Googlen tietojen keräämisen ja tietojen käytön (evästeet ja IP-osoitteet) lataamaan ja asentamalla selaimen liitännäisohjelman, joka on saatavilla täältä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl =en tai käyttämällä muuta mainosten- ja seurannanestotyökaluja

Käytämme myös Google Analyticsia analysoidaksemme AdWord ja DoubleClick Cookies –palveluiden tietoja. Voit estää tämän tietojen käsittelyn Googlen yksityisyysasetuksien kautta täältä: https://myaccount.google.com/

Oulussa 17.6.2019

Katja Holm
Toimitusjohtaja, rekisteriasioista vastaava

 

Erilliset tietosuojaselosteet