Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen suojaamista. Tietosuoja tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä. Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki, jota on sovellettu 25.5.2018 alkaen. Kansallinen tietosuojalaki täsmentää ja täydentää tietosuoja-asetusta ja sen kansallista soveltamista.

Käsittelemme henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

Henkilötiedot 

Henkilötiedoksi määritellään kaikki sellaiset tiedot, joilla voidaan joko suoraan tai epäsuorasti tunnistaa luonnollinen henkilö. Rekisteröidyn eli sinun, jonka henkilötietoja käsittelemme, henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, syntymäaika, osoitetiedot, asiakasnumero ja puhelinnumero. 

Keräämme vain tarjoamiemme palvelujen käyttötarkoituksen kannalta asianmukaisia ja olennaisia tietoja palvelujen käyttäjiltä. Palvelun käyttötarkoitus määrittää sen, minkälaista tietoa keräämme missäkin tilanteessa. Palvelujen käyttäjiä ovat esim. kokous-, ravintola- ja majoituspalvelujen asiakkaat. Löydät tietosuojaselosteistamme tarkempaa tietoa siitä, millaisia henkilötietoja käsittelemme. 

Tietosuojaperiaatteet 

TaitoReitti Oy rekisterinpitäjänä huolehtii siitä, että lainsäädännössä määriteltyjä tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa. 

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on 

 • käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi 
 • kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten 
 • kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden 
 • päivitettävä aina tarvittaessa: epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä 
 • säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten 
 • käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti 

Henkilötietojen käsittelyperusteet 

Käsittelemme henkilötietojasi aina jollain seuraavista lainmukaisista perusteista: 

 • olet antanut meille suostumuksen käsitellä henkilötietojasi erityistä tarkoitusta varten 
 • käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena 
 • käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteemme noudattamiseksi 
 • käsittely on tarpeen yleisen edun tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 
 • käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi 

Rekisteröidyn oikeudet 

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos sinun henkilötietojasi käsitellään, sinulla on oikeus: 

 • Saada pääsy tietoihin. Sinulla on oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Tarkastuspyyntö esitetään rekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomakkeella kirjallisesti.
 • Oikaista tietoja. Sinulla on oikeus vaatia, että oikaisemme sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Oikaisupyyntö esitetään joko käymällä toimipaikoissamme tai rekisteritietojen korjaamisvaatimus -lomakkeella kirjallisesti.
 • Poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi. Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi, jos emme enää tarvitse henkilötietojasi niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai perut suostumuksesi, jos se on ollut edellytys henkilötietojesi käsittelylle. 
 • Rajoittaa tietojen käsittelyä. Voit pyytää meitä rajoittamaan sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa esimerkiksi silloin, kun kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden. 
 • Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Voit myös halutessasi siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista. 
 • Vastustaa tietojen käsittelyä. Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä eli pyytää, että niitä ei käsiteltäisi ollenkaan. Kun tietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten, voit vastustaa käsittelyä ilman eri perusteluja.
 • Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi. Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat päätökset tekee ihminen. Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn. 

Rekisteröitynä et voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi. Rekisteröidyn oikeuksiin sisältyviin pyyntöihin vastaamme ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos rekisterinpitäjänä kieltäydymme sinun oikeuksiisi liittyvistä pyynnöistä, sille on oltava lainmukainen peruste.

Tietosuojaselosteet

Rekistereihin tallennetuista henkilötiedoista olemme laatineet tietosuojaselosteet, joihin löytyvät linkit tämän sivun lopusta. Tietosuojaselosteista ilmenevät henkilötietojen käsittelyyn liittyvät keskeiset tiedot, kuten rekisterinpitäjä, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuus, rekisterin sisältämät tiedot, rekisterin tietolähteet ja mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan.

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava Katja Holm, katja.holm(a)lasaretti.com

Tietoturva

Tietoja keräävissä verkkopalveluissamme (esim. pöytävaraus- ja tarjouspyyntölomake) asiointi tapahtuu suojatun yhteyden (SSL) kautta. Suojatun yhteyden käyttö näkyy https-alkuisena url-osoitteena.

Lähettäessäsi tietoja sähköpostitse, emme vastaa käyttämäsi sähköpostin tietoturvasta. Suojaamattomalla sähköpostilla tai verkkolomakkeella ei kannata lähettää luottamuksellisia tai arkaluonteisia henkilötietoja, kuten henkilötunnusta, terveystietoja tai pankkitilin numeroa. 

Liitteet

Käytön seuranta 

TaitoReitti Oy:n verkkopalveluissa (lasaretti.com) käytetään käytön seurantaa parantaaksemme palvelun käytettävyyttä ja suorituskykyä. Seurannassa käytetään kolmannen osapuolen ohjelmistoja. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt käytön seurannan. 

Evästeet